KYC Policy

K.Y.C. Know Your Customer

Verplichte verificatie persoonsgegevens SkyWay Capital account

SkyWay Aandelen ERSSH (Euroasian SkyWay Rail Systems Holding LTD) worden op naam en ID onder Engelse wetten geregistreerd. Als bewijs dat de juiste persoon achter het account zit moet je als investeerder voldoen aan de z.g. K.Y.C. Policy "Know Your Customer". Daarvoor dienen 2 documenten te worden overlegd. Zoals kopie Rijbewijs, of ID, of paspoort, of persoonsbewijs, en een bewijs van adres. Dat kan zijn, een factuur wegenbelasting, telefoonrekening, energierekening, ziektekostenverzekering etc..

Begrijpelijk dat je het misschien eng vindt om deze belangrijke documenten te overleggen.  En niet verwonderlijk want je kunt tegenwoordig maar niet voorzichtig genoeg zijn. Criminelen liggen altijd op de loer!

Wees gerust... Voor persoonsverificatie wordt het KYC Policy beleid gehanteerd om accounts met verkeerde bedoelingen uit te sluiten, zoals onder meer witwassen, corruptie en de financiering van terrorisme tegen te gaan. Dit is een 100% betrouwbare gang van zaken in de financiële markt,  zoals banken, beleggingsfondsen, maar ook voor persoonsverificatie van creditcardhouders en betalingsprocessors.

Ik wijs erop dat deze kopieën van documenten nodig zijn om de gereserveerde aandelen op naam en ID te kunnen registreren. Zonder het verifiëren van je persoonsgegevens kunnen gereserveerde aandelen SkyWay (ERSSH) niet worden geregistreerd. Dit betekent dat je geen mede-eigenaar / aandeelhouder van SkyWay Technologies Co. kunt worden.

Ken uw klant (K.Y.C.) -beleid

Doel: Dit KYC-beleid is van toepassing op alle nieuwe en bestaande klantenrelaties en op alle producten en diensten die worden aangeboden door Global Transport Investments (GTI). KYC is een continu, op risico's gebaseerd proces om relevante informatie over onze klanten en hun zakelijke en financiële activiteiten te verzamelen om:

  • De tijdige identificatie van klantactiviteiten mogelijk te maken die niet in overeenstemming is met bestaande feiten en informatie. GTI zet zich ervoor in om het gebruik van haar producten en diensten voor illegale doeleinden te ontmoedigen. Het KYC-beleid en de ondersteunende procedures vormen een essentieel onderdeel van het programma om witwassen van geld, terrorismefinanciering, fraude en identiteitsdiefstal te voorkomen en op te sporen;
  • Voldoen aan onze wettelijke en regelgevende verplichtingen;
  • Verzamelen van voldoende informatie om te helpen bij het bepalen van geschikte producten en diensten om aan de financiële behoeften van onze klanten te voldoen.

 

Klantidentiteit bevestigen

Bij het aangaan van een relatie met een klant zullen we de identiteit van een persoon of het bestaan van een entiteit binnen acceptabele tijdsbestekken bevestigen met behulp van acceptabele identificatiemethoden. Bij het tot stand komen van een product of dienst zal worden nagegaan of deze door of ten behoeve van een derde partij zal worden gebruikt. Indien nodig, worden voorafgaand aan het vaststellen van de relatie gegevens van de derde partij en hun relatie met de klant verkregen.

Verzamelen en opnemen van klantinformatie

We verzamelen en registreren alle relevante informatie over huidige en toekomstige klanten, met inbegrip van uiteindelijke begunstigden, tussenpersonen en andere geïnteresseerde partijen en zullen het doel en de beoogde aard van elke relatie vaststellen. Waar van toepassing zullen we het type, het volume en de frequentie van de verwachte accountactiviteit registreren en zullen we navraag doen naar de bron van binnenkomende fondsen of activa. De omvang van dergelijke maatregelen zal worden bepaald op een risicogevoelige basis, afhankelijk van het type klant, zakelijke relatie, product en transacties.

 

Verifiëren van klantinformatie

We zullen redelijke en gepaste maatregelen nemen om de essentiële informatie die door potentiële klanten aan betrouwbare onafhankelijke bronnen wordt verstrekt, te verifiëren. We zullen aanvullende verificatieactiviteiten uitvoeren voor relaties die een hoger risiconiveau vertegenwoordigen. We zullen weigeren om relaties aan te gaan of voort te zetten of transacties te verrichten met een persoon of entiteit die aandringt op anonimiteit of valse, inconsistente of tegenstrijdige informatie verschaft wanneer de inconsistentie of het conflict niet kan worden opgelost na een redelijk onderzoek.

 

Klantgegevens bewaken en actualiseren

We houden de activiteiten van klanten in de gaten om transacties te identificeren en te melden die mogelijk duiden op illegale of ongepaste activiteiten. We houden informatie over de klant en zijn zakelijke en financiële activiteiten zo nauwkeurig, compleet en up-to-date als nodig is voor het doel waarvoor deze is verzameld. Wanneer veranderingen in het financiële gedrag van een klant duidelijk worden, zullen we stappen ondernemen om de onderliggende redenen te bepalen.

 

Verantwoordelijkheden van het management

De verantwoordelijkheid voor het bevestigen van de identiteit en het vastleggen, verifiëren en bijwerken van klantinformatie berust bij het management van de bedrijfseenheid waar de relatie, het product of de service wordt onderhouden. In bijzondere omstandigheden kan het management een beroep doen op een andere partij, intern of extern aan de GTI, om namens hen delen van het proces Know Your Customer uit te voeren. In deze gevallen moet de basis voor dergelijk vertrouwen worden gedocumenteerd, inclusief die processen die het management redelijke zekerheid verschaffen dat deze verantwoordelijkheden op betrouwbare wijze zijn uitgevoerd. Wanneer afhankelijkheid wordt gesteld aan een partij buiten de GTI, moeten afspraken worden vastgelegd in schriftelijke overeenkomsten waarin de verantwoordelijkheden voor het verzamelen en verifiëren van klantinformatie duidelijk worden vastgelegd. De records van de bedrijfseenheid die de relatie onderhoudt, moeten alle informatie bevatten die vereist is onder dit beleid.

 

BRON OFFICIELE WEBSITE SKYWAY: rsw-systems.com